header-pop-up-mailchimp-2

UITNODIGING ALV 17 mei de Deel

Aankondiging

Algemene Leden Vergadering

Woensdag 17 mei 2017
Aanvang 20:00 (zaal open 19:45)
‘’Boerderij De Deel’’, Treubstraat 27 te Oss

 

 

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Notulen ALV 18 mei 2016.
 4. Bestuursverkiezing
  a. In het bestuur zijn Ruud van Benthem en Hans Alards statutair aftredend. Zij stellen zich beide herkiesbaar.
  b. Monique van Helden heeft aangegeven af te willen treden.
 5. Stand van zaken op de speelavonden.
 6. Beleidsplan stand van zaken.
 7. Pauze
 8. Aankondiging screening huishoudelijk reglement.
 9. Verslag kascontrolecommissie.
 10. Financieel verslag van de penningmeester
  a. Begroting seizoen 2017-2018
  b. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 11. Verhoging competitiebijdrage. Voorstel van het bestuur om de huidige bijdrage te verhogen van €60 naar €65 per team.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting