logo-level-website-nw

ALV Algemene Leden Vergadering 2018

Algemene Leden Vergadering

Woensdag 23 mei 2018, 20.00 (zaal open 19:45)
‘Boerderij De Deel’, Treubstraat 27 te Oss

Voorbereiden? Lees dan even de notulen van vorig jaar en bekijk de agenda:

BC Level notulen ALV 2017

Aankondiging ALV 2018

AGENDA 

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Notulen ALV 17 mei 2017
 4. Bestuursverkiezing.
 5. Stand van zaken speelavonden en competitie.
 6. Communicatie.
 7. Pauze.
 8. Vrijwilligersvergoeding.
 9. Screenen Huishoudelijk Reglement.
 10. Verslag kascontrolecommissie.
 11. Financieel verslag:
  a. Realisatie seizoen 2017 / 2018.
  b. Begroting seizoen 2018 / 2019.
  c. Benoeming nieuwe kascommissie.
 12. Enquête senioren / junioren.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting .

Note: Het financiële jaarverslag is vooraf opvraagbaar bij de penningmeester